Page MenuHomePhorge

Biblioteka CMSIS pod GCC
Updated 2,013 Days AgoPublic

Biblioteka CMSIS pod GCC

Artykuł z serii „Zanim zapomnę to napiszę cokolwiek”, więc proszę o rozbudowanie w miarę możliwości kolejnych podążających według „poradnika”.

Uwaga: w przykładach używam nazw archiwów, plików specyficznych dla serii STM32F103CB mikrokontrolerów STM32, ale postępowanie dla innych powinno być z grubsza analogiczne.

 • Wyszukujemy na stronach ST archiwum, które po rozpakowaniu da nam katalog o nazwie: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
 • Tworzymy katalog roboczy - powiedzmy ~/stm32/szablon, w którym tworzymy trzy podkatalogi: src, inc i misc
 • Katalog src będzie zawierał właściwe definicje funkcji tj. pliki .c i , zaś katalog inc będzie zawierał pliki nagłówkowe. Katalog misc będzie miejscem (póki co) na skrypt linkera.
 • Szukamy w czeluściach archiwum od ST następujących plików:
  • core_cm3.c i core_cm3.h (Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport)
  • stm32f10x.h (Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x)
  • system_stm32f10x.c i system_stm32f10x.h (Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x)
  • startup_stm32f10x_md.s (Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/TrueSTUDIO)
 • Znalezione pliki .c kopiujemy oczywiście do src zaś .h do inc. W pliku .s zmieniamy na .S (duża literka) i również umieszczamy w src.
 • Szukamy pliku stm32_flash.ld (Project/STM32F10x_StdPeriph_Template/TrueSTUDIO/STM3210B-EVAL) i kopiujemy do misc.
 • Szukamy pliku stm32f10x_conf.h (Project/STM32F10x_StdPeriph_Template) i kopiujemy do głównego katalogu szablonu (~/stm32/szablon/).
 • Opcjonalnie dodajemy do odpowiednich katalogów pliki z Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver.
 • Pobieramy aktualne Makefile z gist'a albo z mirrora:
TARGET=main
ADDITIONAL=
LIBS=src/startup_stm32f10x_md.o src/core_cm3.o src/system_stm32f10x.o
PERIPH=src/stm32f10x_adc.o src/stm32f10x_bkp.o src/stm32f10x_can.o src/stm32f10x_cec.o src/stm32f10x_crc.o src/stm32f10x_dac.o src/stm32f10x_dbgmcu.o src/stm32f10x_dma.o src/stm32f10x_exti.o src/stm32f10x_flash.o src/stm32f10x_fsmc.o src/stm32f10x_gpio.o src/stm32f10x_i2c.o src/stm32f10x_iwdg.o src/stm32f10x_pwr.o src/stm32f10x_rcc.o src/stm32f10x_rtc.o src/stm32f10x_sdio.o src/stm32f10x_spi.o src/stm32f10x_tim.o src/stm32f10x_usart.o src/stm32f10x_wwdg.o
OBJS=$(LIBS) $(PERIPH) $(ADDITIONAL) src/$(TARGET).o
LD_SCRIPT=misc/stm32_flash.ld
INCPATH=inc/
 
OPTIMIZE = O2
TARGET_CPU=cortex-m3
 
CFLAGS = -$(OPTIMIZE)
# CFLAGS += -g2
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Wno-unused-result
CFLAGS += -Wno-write-strings
#CFLAGS += -Wnoimplicit-function-declaration
CFLAGS += -std=gnu99
CFLAGS += -mthumb -mcpu=$(TARGET_CPU)
CFLAGS += -fno-builtin-printf -Wno-main
CFLAGS += -I$(INCPATH)
CFLAGS += -DSTM32F10X_MD
CFLAGS += -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
CFLAGS += -I`pwd`

# mozliwosc optymalizacji kodu w czasie linkowania
# to jest genialne, ale wymaga czasami modyfikacji kodu :P
#
# - *_Handler also need to be modificatory by "_attribute__((used))".
# - Lopatologicznie: Funkcje o ktore sie drze na koncu ze ich nie ma
#  musza byc oznaczone jako uzywane (zeby ich nie wywalal)
# CFLAGS += -flto
 
LDFLAGS = $(CFLAGS)
LDFLAGS += -nodefaultlibs
LDFLAGS += -nostartfiles

# usuwanie nieuzywanych 
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
CFLAGS += -fdata-sections -ffunction-sections

TOOLCHAIN_PREFIX=arm-none-eabi-
CC=$(TOOLCHAIN_PREFIX)gcc
LD=$(TOOLCHAIN_PREFIX)gcc
OBJCOPY=$(TOOLCHAIN_PREFIX)objcopy
OBJDUMP=$(TOOLCHAIN_PREFIX)objdump
SIZE=$(TOOLCHAIN_PREFIX)size
 
all: $(TARGET).elf $(TARGET).bin $(TARGET).hex listing stats
 
%.o: %.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
 
%.o: %.s
	$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
 
$(TARGET).elf: $(OBJS) $(STARTUP)
	$(LD) $(LDFLAGS) -T$(LD_SCRIPT) $^ -o $@
 
%.hex: %.elf
	$(OBJCOPY) -O ihex $< $@
 
%.bin: %.elf
	$(OBJCOPY) -O binary $< $@

stats: $(TARGET).elf
	$(SIZE)	--format=berkeley $(TARGET).elf
 
listing: $(TARGET).elf
	$(OBJDUMP) -h -S $(TARGET).elf > $(TARGET).lst

dump: $(TARGET).elf
	$(OBJDUMP) -d -S $<
 
dump_all: $(TARGET).elf
	$(OBJDUMP) -D $<

debugserver:
	openocd -f /usr/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2.cfg -f /usr/share/openocd/scripts/target/stm32f1x_stlink.cfg 

debug: $(TARGET).elf
	(echo "target remote localhost:3333"; cat) | arm-none-eabi-gdb $(TARGET).elf
 
clean:
	rm -f $(OBJS) $(STARTUP) $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).bin $(TARGET).lst
 • Tworzymy plik main.c z szablonem:
#include <stdint.h>
#include "stm32f10x.h"

volatile uint32_t msTicks = 0;

void SysTick_Handler(void) {
	msTicks++;
}

void delay_ms(uint32_t ms) {
	uint32_t now = msTicks;
	while ((msTicks-now) < ms){}
}

int main(void) {
	SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);

	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
	GPIOB->CRL = 0x1111;

	while (1) {
		GPIOB->ODR |= 0xFFFF;
		delay_ms(100);
		GPIOB->ODR &= ~0xFFFF;
		delay_ms(100);
	}
}

I… właściwie mamy gotowe środowisko. Polecam dostosować plik _conf.h do swojej konkretnej aplikacji, jak również plik Makefile. Może się okazać również, że potrzeba delikatnie zmodyfikować pliki dostarczone przez ST (skrypt startowy zawiera odwołanie do <nowiki></nowiki>libc_init_array (osobiście wykomentowałem), funkcje uint32_t <nowiki></nowiki>STREXB(uint8_t value, uint8_t *addr), uint32_t <nowiki></nowiki>STREXH(uint16_t value, uint16_t *addr), uint32_t <nowiki></nowiki>STREXW(uint32_t value, uint32_t *addr) zawierają kod asemblera z niepoprawną (przynajmniej dla GCC składnią) - należy wyedytować zgodnie z sugestią na dole z tego artykułu i prawdopodobnie jeszcze kilka mniejszych problemów o których zdążyłem zapomnieć/rozwiązać w Makefile).

Przypominam, że znaki handlowe takie jak ARM, CMSIS, ST, STM i STM32 należą do odpowiednich instytucji i używam ich jedynie w celach edukacyjnych.

Życzę miłej zabawy tymi mocarnymi klockami, zapraszam do rozwijania tego poradnika, jak również zapełniania całego namespace /poradniki/stm32 ;)

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 3:45 PM