Page MenuHomePhabricator

Statut Fundacji „Hackerspace Kraków”
Updated 1,016 Days AgoPublic

Statut Fundacji „Hackerspace Kraków”
Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja nosi nazwę „Hackerspace Kraków” (zwana dalej Fundacja) i została ustanowiona aktem
notarialnym z dnia 1 października 2012 roku, sporządzonym przez notariusza Edwarda Drozda w
Kancelarii przy ul. Rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wasowicza 8/5 w Krakowie (Repozytorium A nr
5656/2012), z woli następujących fundatorów indywidualnych:

 • Marii Magdaleny Skrzypek
 • Mirosława Ireneusza Woźniaka

zwanych dalej fundatorami i działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.

§ 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie siedziby fundacji)).

§ 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

§ 7. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II: Cele i sposoby realizacji celów

§ 8. Celem Fundacji jest:

 • Propagowanie zainteresowań technicznych i edukacja techniczna wśród wszystkich grup wiekowych.
 • Promocja i wspieranie przedsiębiorczości.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa uczniów, studentów i absolwentów, a także osób niezatrudnionych lub chcących się przekwalifikować.
 • Upowszechnianie kultury wolnego oprogramowania i wolnej wiedzy.
 • Skupianie pasjonatów różnych dziedzin technicznych chętnych do wspólnego poszerzania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem.
 • Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki.
 • Promocja i organizacja wolontariatu, w tym również wolontariatu pracowniczego.

§ 9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Udostępnianie przestrzeni, środków i wiedzy do realizacji projektów i zainteresowań.
 • Organizację szkoleń, wykładów, konferencji, warsztatów i innych form edukacji służących poszerzaniu kompetencji i wiedzy dla wszystkich grup wiekowych.
 • Wymianę doświadczeń.
 • Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów fundacji.
 • Działalność naukowo-badawczą.
 • Organizację wizyt studyjnych i wyjazdów.
 • Prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych.
 • Organizację wystaw, wernisaży, happeningów i innych form ekspresji artystycznej i kulturowej.
Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

§ 10. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (w tym 1000 zł przeznaczone na działalność gospodarczą) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11. Środki na realizację celów fundacji mogą pochodzić z:

 • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 • dochodów z działalności gospodarczej,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • otacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek publicznych,
 • odsetek bankowych,
 • wpływów z działalności statutowej.
Rozdział IV: Działalność gospodarcza

§ 12.

 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 • Działalność gospodarcza może polegać na udziale w spółce handlowej lub cywilnej.
 • Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 13. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
 • Działalność fotograficzna (74.20.Z)
 • Usunięto ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Usunięto ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z) ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 2 października 2018 o zmianie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej))
Rozdział V: Władze Fundacji

§ 14. Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada fundacji.

§ 15.

 • Zarząd Fundacji ustanawiany jest na czas nieokreślony. Zarząd stanowią dwie do pięciu osób. ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • Pierwszych członków Zarządu powołują fundatorzy.
 • Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją Rada. ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • W skład Zarządu mogą wchodzić fundatorzy.
 • Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę Fundacji. ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • W sytuacji gdy Zarząd stanowią dwie osoby, decyzje podejmowane są jednomyślnie w obecności obu tych osób.
 • Tryb działania Zarządu Fundacji określa uchwalony przez niego Regulamin.
 • Do reprezentacji Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu, natomiast do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 • Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Zarząd podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 • Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 • Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom lub jednostkom organizacyjnym a w szczególności:
  • kierowanie działalnością Fundacji;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  • tworzenie, likwidacja i nadzorowanie jednostek organizacyjnych oraz ustalanie zakresu ich działalności;
  • uchwalanie regulaminów;
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych.

§ 16.

 • Rada składa się z co najmniej trzech osób powoływanych na czas nieokreślony.
 • Pierwszych członków Rady powołują fundatorzy.
 • Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją Rada ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • Członkostwo w Radzie wygasa, na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania decyzją Rady. ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • Rada w drodze uchwały podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 • O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
 • Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.
 • Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 • Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 • Do zadań Rady Fundacji należy:
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
  • Opiniowanie decyzji i działań Zarządu.
Rozdział VI: Zmiana statutu

§ 17.

 • Zmiana statutu może nastąpić na drodze uchwały Zarządu Fundacji.
 • Uchwały dotyczące zmian statutu podejmowane są w obecności wszystkich członków Zarządu zwykłą większością głosów.
 • Zmiana statutu wymaga opinii Rady Fundacji. ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.
 • Zmiana statutu może obejmować powoływanie nowych organów Fundacji oraz zmianę celu działalności Fundacji.
Rozdział VII: Postanowienia końcowe

§ 18.

 • O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków decyduje Zarząd Fundacji.
 • Uchwała dotycząca likwidacji Fundacji podejmowana jest w obecności wszystkich członków Zarządu zwykłą większością głosów.
 • Likwidacja Fundacji wymaga opinii Rady Fundacji. ((Zmiana uchwała zarządu z dnia 29 grudnia 2014 o zmianie sposobu wyboru władz i zmian Statutu))
 • Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o rozwiązaniu Fundacji, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 • Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele pożytku publicznego, wskazanym przez Radę organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 19.

 • Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 • Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Statut został przyjęty dnia 2.10.2012

Podpisano:

 • Maria Skrzypek
 • Mirosław Woźniak
Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:08 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)